MainPage  
 
 
  

Przetargi - aktualne

Wynik przetargu

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi, Prowincja Katowicka
z siedzibą przy ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice 


 Katowice, dnia 01.08.2014r.

Znak postępowania: 2/2014

Pismo nr 2.1.2014 

WYNIK  POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych     (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm ) Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Prowincja Katowicka, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadania: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach-Załężu wraz z rozbudową o wiatrołap, pomieszczenia magazynowe.

I. W postępowaniu złożone zostały oferty następujących Wykonawców, Nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców:

  1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice, ul. K. Woźniaka 7 z ceną brutto wynoszącą: 858 819,03 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 03/100).
     
  2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Usługi Budawlano - Handlowe Firma „RENOBUD” Jacek Seredyński 43-230 Goczałkowice, ul. Św. Anny 7 z ceną brutto wynoszącą: 699 626,47 zł brutto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 47/100).

II. Oferty spełniające wymagania zawarte w SIWZ, otrzymały punktację jak niżej:

1. Oferta nr 1 Wykonawcy: REWITAL-SERWIS” Sp. z o.o. 40-389 Katowice, ul. K. Woźniaka 7

Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 81,46 pkt

2. Oferta nr 2 Wykonawcy: Usługi Budawlano – Handlowe „RENOBUD” Jacek Seredyński 43-230 Goczałkowice ul. Św. Anny 7

Liczba pkt w kryterium Cena 100% wynosi: 100,00pkt.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu , wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy:

Usługi Budawlano - Handlowe „RENOBUD” Jacek Seredyński 43-230 Goczałkowice ul. Św. Anny 7 (oferta nr 2) z ceną brutto wynoszącą: 699 626,47 zł brutto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 47/100).                          

Wybrana oferta, spełnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w w/w postępowaniu.

Plik do pobrania:
Wynik postępowania przetargowego - pismo nr 2.1.2014

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi w Katowicach
Grażyna Skutela

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j