MainPage  
 
 
  

Działalność

Siostry św. Jadwigi realizują swoje powołanie w Kościele przez:

  • modlitwę i świadectwo życia poświęconego Bogu;
  • chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży;
  • pielęgnację chorych;
  • pomoc Kościołowi w pracy duszpasterskiej;
  • otwarcie się na aktualne potrzeby Kościoła;

      W myśl Konstytucji Zgromadzenia właściwym zadaniem Sióstr św. Jadwigi, zgodnie z wolą Ojca Założyciela, jest „chrześcijańskie wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży oparte na nauce Kościoła". Zgromadzenie ma się także opiekować dziećmi zahamowanymi w rozwoju i zaniedbanymi przez środowisko. 

      Ponadto siostry pomagają w duszpasterstwie, zwłaszcza jako katechetki. Poświęcają się też pielęgnacji chorych, czynne są w domach opieki i w imię Jezusa służą pomocą wszystkim potrzebującym”

     Od początku istnienia Zzgromadzenia siostry troszczą się o ubogich, szczególnie o zaspakajanie ich podstawowych potrzeb, pomagają kapłanom w pracy duszpasterskiej przy parafii, wspomagają prowadzenie domów rekolekcyjnych. Siostry pracują także jako sekretarki w instytucjach kościelnych. W cichej, niepozornej pracy przy komputerze, wśród pism i dokumentów, wspomagają wysiłki duszpasterskie kościoła lokalnego. Apostołkami miłości miłosiernej są również siostry wykonujące nazaretańskie prace domowe w kuchni, w pralni, przy sprzątaniu i w ogrodzie oraz siostry starsze dotknięte chorobą. Trudy tych prac i cierpienia choroby ofiarowane w intencjach Ojca Świętego i Kościoła są duchowym skarbcem wszelkich inicjatyw naszego Zgromadzenia.Przedszkola, prowadzone przez siostry, wspomagają indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka w duchu wartości chrześcijańskich. Realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Pomagają  rodzicom w  wychowywaniu i opiece nad dziećmi, uczestniczą w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Placówki realizują swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka, osobami indywidualnymi i instytucjami świeckimi, a także kościelnymi wspierającymi działalność przedszkola Priorytetową rolę w wychowaniu przedszkolaków posiada chrześcijański system wychowania, oparty na Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Wszystkie dzieci objęte są katechizacją. Siostry uczą je modlitwy, poszanowania tradycji narodowych i rodzinnych. Dzieci wraz z rodzicami biorą udział we Mszach świętych w kaplicy sióstr. Uczą się świętowania niedzieli. Przeżywają okresy roku liturgicznego, biorąc udział w nabożeństwach okresowych. Uczestniczą w rekolekcjach dla przedszkolaków organizowanych w parafii. Często wpływ katolickiego wychowania dzieci przenosi się również na ich rodziny.Specjalny Ośrodek Wychowawczy
im. ks. Leopolda Markiefki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach - Bogucicach. Ośrodek jest placówką opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą, działa na warunkach analogicznych jak domy dziecka.

       Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w duchu zasad chrześcijańskich, w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym przejawiającym się m.in. poprzez wypełnienie roli obywatela, pracownika, członka rodziny, współtwórcy i odbiorcy kultury i innych. Ważnym zadaniem organizacyjnym ośrodka jest troska o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wychowanków przez tworzenie rodzinnej atmosfery. Cała organizacja Ośrodka służy temu celowi. Zgodnie ze swym charyzmatem, siostry katowickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi zajmują się pracą opiekuńczo-wychowawczą. Prowadzą trzy domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży.

 Katechizacja
jest niezwykle istotnym i nieodzownym elementem ewangelizacji, gdyż staje się ona miejscem spotkania wierzącego z Chrystusem i Jego Ewangelią. Kościół w sposób szczególny zachęca osoby zakonne do podejmowania pracy katechetycznej. Wzywa, aby uwzględniając charyzmat własnego zgromadzenia, poświęcały temu dziełu maksimum zdolności i możliwości. Praca katechetyczna zawsze odgrywała bardzo ważną rolę w posłudze sióstr Jadwiżanek. Była środkiem ewangelizacji ukierunkowanym na dzieci i młodzież. Jego celem zawsze było i jest doprowadzenie do zjednoczenia, głębokiej zażyłości, komunii z Jezusem przez pogłębienie wiary.Działalność opiekuńcza i pielęgnacyjna:
Siostry pielęgniarki zawsze wykazują samarytańską postawę wobec cierpiących. Pielęgnując ciało pacjenta starają się jednocześnie kierować ku Bogu serce i wolę chorych. Tym trudnym zadaniom mogą sprostać jedynie dzięki łączności z Chrystusem.

Do obowiązków sióstr pielęgniarek należy również troska o przygotowanie chorych do przyjęcia sakramentów świętych. Konstytucje polecają siostrom pełniącym dzieło miłosierdzia, aby wszystkie posługi spełniały sumiennie, wiernie, z pełną i radosną odpowiedzialnością, rzeczowo i najlepiej jak potrafią, by kierowały się miłością ku chorym, łagodnością i w cierpliwością.Zakład Leczniczo – Opiekuńczy
dla Kobiet w Katowicach – Załężu W „Komentarzu do Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi” można odnaleźć zapis: „…w szpitalach, domach opieki lub domach prywatnych niech siostry będą dla chorych cierpliwe, łagodne i pełne oddania na wzór Chrystusa Pana” Celem zakładu, zgodnie ze Statutem, jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym. Pensjonariuszkami są osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i wymagają dalszej stałej opieki.Wiele placówek zakonnych powstało z myślą o pomocy kapłanom w pracy duszpasterskiej w parafii. Siostry pracują do dziś jako organistki, zakrystianki, prowadzą grupy Dzieci Maryi i schole dziecięce. Włączają się w przygotowanie uroczystości parafialnych. Dbają o dekorację ołtarzy i o bieliznę ołtarzową.

W domu prowincjalnym w Bogucicach i w domu w Bystrej Krakowskiej organizowane są w ciągu roku szkolnego skupienia i spotkania modlitewne dla dziewcząt, animatorek Dzieci Maryi i maturzystek. W okresie ferii zimowych i podczas wakacji dziewczęta mogą przeżyć swoje rekolekcje. W ten sposób siostry towarzyszą młodym ludziom w odkrywaniu sensu życia i powołania. Poprzez modlitewną refleksję, ale i czas rekreacji, młodzież nabiera sił do bycia świadkiem Chrystusa w swoim środowisku.

 

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j